Zoek een reis door Canada

Algemene voorwaarden

GoCanada werkt me algemene voorwaarden zoals opgesteld door de ANVR.

ANVR VOORWAARDEN
Inleiding
Onderstaande ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de
Consumentenbond, in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,
tot stand gekomen. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.

Als de reiziger een reis boekt van een ANVR-reisorganisator, waarop de
ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze ANVR-Reisvoorwaarden
voor het hele traject: van advisering door de reisagent tot en met de
uitvoering van de pakketreis. Als een ANVR-reisagent zelf op eigen naam reizen
organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in Nederland is
gevestigd, wordt de reisagent voor die reis aangemerkt als reisorganisator.
Op de reserveringsbevestiging wordt aangegeven welke voorwaarden van
toepassing zijn: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden.
Als niet duidelijk wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn
dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Printscreen
Het ‘online’-aanbod van een reisorganisator kan snel wijzigen. Het verdient
daarom aanbeveling dat je bij boeking een print maakt (print screen) van het
scherm waarop het aanbod van de reisorganisator staat, zodat daarover later
geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Aanvullende bedingen
Reisorganisator (en/of reisagent) en reiziger kunnen bedingen overeenkomen
die aanvullend zijn op onderstaande voorwaarden. Deze bedingen moeten
schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. De bedingen kunnen geen
afbreuk doen aan de rechten die de reiziger op grond van de wet en onderstaande
voorwaarden heeft. Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen
beding met onderstaande voorwaarden geldt de voor de reiziger
gunstigste bepaling.

ANVR-REISVOORWAARDEN
Geldend voor boekingen tot 1 juli 2018

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleiding
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de
zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard
op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen
per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van
de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen
tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik
van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband
uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen
herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8
weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator
kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór
het sluiten van de overeenkomst bekend.
2.2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de
voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan
tevens bewijs daarvan verlangen.
2.3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene
informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers,
als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie
van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van
de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
2.5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator
de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger
is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige
aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en
visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder
verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij
zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt,
uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.
De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen
van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger
3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens
omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van
belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s)
en e-mailadres(sen).
3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor
de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen
lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid
of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg
hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van
(verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat
geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening
gebracht.
3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de
reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator
is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch
als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden
kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van
het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde
voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de
reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding
vermelde termijn schriftelijk opzeggen in geval het aantal aanmeldingen
kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte
vereiste minimum aantal deelnemers.
4.3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig
door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod
en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen.
Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de
reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa
en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen
naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden
onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het
weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan
op zondagavond middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op
onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
4.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de
gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of
zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator
5.1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens
gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De
reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van
meer dan geringe betekenis strekt.
5.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een
wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger
onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde,
meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.
5.3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de
reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten
(met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en
heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan
op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging
afwijzen.
5.4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens
de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald
is, zal de reisorganisator – in afwijking van het bepaalde in lid 3 - de
reissom niet meer verhogen.
5.5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet
de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief
aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid
van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld
naar objectieve maatstaven.
5.6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de
reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of
kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de
reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval
hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis
strekt heeft afgewezen.
5.7. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan
worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de
reiziger voor rekening van de reisorganisator
B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening
van de reiziger
C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun
eigen schade.
5.8. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een
wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die
hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres
niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om
hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger
hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig
de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst
redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen.
6.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator
tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs
van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor
rekening van de reiziger.
6.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de
reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben
wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator
zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.
Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht;
voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator
7.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot
driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/
of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor
schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of
beperken.
7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan
worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding
van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming
derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt
ten hoogste eenmaal de reissom.
7.3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag
of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator
zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die
dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent
of toestaat.
7.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de
reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem
afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8 Rechten van de reiziger
8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen
door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
en
• het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend,
dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog
kunnen worden verricht; en
• de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners
verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator
dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het
nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op
welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal
stellen.
8.2.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip,
doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het
boekingskantoor.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger
9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij
verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze
ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal
de reissom.
9.2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de
reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten).
Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten
van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
9.3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten
te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van
de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator
deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan
geleden verlies en gederfde winst.
9.4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie
van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel
uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen
voor vertrek kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk
en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10 Betaling
10.1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip
(artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van
rechtswege in verzuim.
10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of
namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen
om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan
uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze
datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden
verrekend.
10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag
vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd .Voorts is
hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten van lid 4.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom
tot € 2500,--; 10% over de daarop volgende € 2500,--; 5% over de
volgende € 5000,-- en 1 % over het meerdere. De reisorganisator kan ten
voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger
11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of
namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf
van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren,
dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan
worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van)
de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid
niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De
hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk
te beperken.
11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van
vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Artikel 12 Klachten
Tijdens de reis
12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse
zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan
worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde –
melden bij:
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. de reisorganisator.
12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de
kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder
enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in
Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost,
zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van
een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen
procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de
klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en
de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid
is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op
schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van
de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum
als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze
worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van
het klachtrapport daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient
deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na
kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking
heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling
genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht
een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13 Geschillen
13.1a. Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk
binnen twaalf (12) maanden na de datum van de indiening van zijn
klacht bij de reisorganisator of het boekingskantoor overeenkomstig
art. 12.6 of art. 12.7, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie
Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie
behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.1b.De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden,
vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie
geschiedt bij wege van een partijen bindend advies.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.2. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien
de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke
vertrekdatum);
13.3a. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid
genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde
rechter te wenden.
13.3b.Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die
op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd
of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van
toepassing is;
13.3c. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen
kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere
rechter bevoegd is.

Artikel 14 Nakomingsgarantie
14.1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen
van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter
vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien
het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en
het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,-- per bindend
advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde
dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van
het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR
overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op
de nakomingsgarantie.
14.3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil
door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een
eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
• aan het lid is surseance van betaling verleend; of
• het lid is failliet verklaard; of
• de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum,
waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten
feitelijk zijn beëindigd.
14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger
daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!
Zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl
Goede keus: boeken bij een ANVR-reisonderneming!
De 6 zekerheden van de ANVR maken het verschil:
• Eerlijke voorwaarden
• Jouw geld in goede handen
• Veilig reizen
• Kwaliteit staat voorop
• Verantwoord op reis
• Zekerheid als er toch iets mis gaat.

Meer dan 270 reisorganisaties en 1000 reisbureaus zijn aangesloten bij de
ANVR. Zij hanteren consumentvriendelijke voorwaarden die met de Consumentenbond
zijn afgestemd en hebben een aansprakelijkheidsverzekering.
Reisprofessionals geven je met kennis van zaken advies over actuele reis- en
landeninformatie, grensdocumenten en gezondheidsmaatregelen. Jouw
vakantie of zakenreis wordt tot in de puntjes geregeld. Of het nu gaat om een
complete reis of om losse onderdelen als ticket, verzekering of hotel.
ANVR-reisondernemingen zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR), Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators (GGTO)
of hebben een vergelijkbare garantieregeling. Ook zijn zij aangesloten bij
de Geschillencommissie Reizen en bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen of
bieden een vergelijkbare dekking.
Als je per touringcar vertrekt uit Nederland zetten ANVR-leden alleen vervoerders
in die houder zijn van het Nederlandse ‘Keurmerk Touringcarbedrijf’ of
certificering ISO 9001 met daaraan gekoppeld het ANVR-Veiligheidsdocument.

Reisbureau bemiddelt, reisorganisator voert uit
Een ANVR-reisbureau kan als betrouwbare dienstverlener jou adviseren,
namens jou bemiddelen bij het boeken of in opdracht van jou een reservering
maken. Het reisbureau is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering. Dan gelden
de ANVR-Consumentenvoorwaarden/Boekingsvoorwaarden.
Een ANVR-reisorganisator is de samensteller van jouw reis en óók verantwoordelijk
voor de uitvoering. Rechten en plichten van de reisorganisator én reiziger
staan in de ANVR-Consumentenvoorwaarden/Reisvoorwaarden.

Financiële garantie
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschermt vooruitbetaalde reisgelden
van reizigers die bij een SGR-deelnemer een reis boeken. Alle reis-, verblijfs-
en vervoersovereenkomsten, uitgezonderd losse overeenkomsten van
luchtvervoer, zijn financieel gedekt door SGR conform de garantieregeling SGR
(www.sgr.nl). Een vergelijkbare garantie wordt geboden door Garantiefonds
GGTO (www.stichting-ggto.nl) of een ander door de ANVR als gelijkwaardig
aangemerkt alternatief.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel reizigers financieel
tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden
uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit conform de garantieregeling van de
Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Wanneer een calamiteit dreigt, bepaalt het
Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming
geldt. Wie nog niet op reis is, kan in zo’n geval kosteloos annuleren vanaf 30
dagen voor vertrek (www.calamiteitenfonds.nl). Dit recht heeft de reiziger ook
zolang sprake is van een “uitkeringsvatbare situatie” na een calamiteit.

Geschillencommissie Reizen
Heb je een klacht over de reis en kom je er niet uit met jouw reisorganisator?
Dan kun je terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen
(www.degeschillencommissie.nl) of via het Europees ODR Platform. Zij doet
uitspraken over onenigheden die zijn ontstaan tussen consument en ANVRonderneming.
De uitspraak is bindend.

Een plezierige vakantie met ‘Better Holidays’
Als eerste reisbrancheorganisatie ter wereld heeft de ANVR samen met alle
aangesloten touroperators en reisagenten zich verplicht maatregelen te
nemen op het gebied van vervoer, verblijf en vermaak.
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale
cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft;
samen werken we met het programma ‘Better holidays’ aan vakanties die nù en
in de toekomst zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. Voor jou als
reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.
De ANVR ondersteunt ook de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen
(www.defenceforchildren.nl/ecpat/). Seksueel misbruik van kinderen is
strafbaar in Nederland ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan.
Wij vragen je dan ook alert te zijn en misbruik te melden
(www.meldkindersekstoerisme.nl).

Ook belangrijk om te weten

Verzekerd vakantieplezier
We raden je aan bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten. Dit kan ook door de reisorganisatie als voorwaarde worden gesteld.
Een annuleringsverzekering biedt bijv. uitkomst bij een eventueel gedwongen
afzegging van de reis, maar ook als je door ziekte tijdens de reis vakantiedagen
mist. En biedt jouw ziektekostenverzekering in het land van bestemming
voldoende dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende
verzekering nodig zijn. Je kunt een European Health Insurance Card aanvragen
(www.ehic.nl/) bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Medicijnen
Als je medicijnen meeneemt op reis, dan doe je er verstandig aan deze in de
handbagage te vervoeren. Het kan ook zijn dat je een medische verklaring
nodig hebt, zie voor informatie hierover de website van de Rijksoverheid.
Bewaar kopieën
Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij je hebt en bewaar kopieën van
polissen, creditcards, reispapieren, etc. of maak daar foto’s van. Laat in het buitenland
bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces
verbaal opmaken.

Creditcard en bankpas
Check vóór je op reis gaat of je creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op
jouw bestemming. In veel landen heb je bij creditcardbetalingen je pincode
nodig.

Douane
Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten
om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Ook producten en
souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen)
mogen niet worden ingevoerd.
Zie voor uitgebreide informatie de website van de EU.
Bij entree/vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen boven
€ 10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij
de douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden
genomen.

Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid
Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de reisonderneming algemene
informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Hij gaat dan uit
van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse
reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of
meervoudige nationaliteit is het raadzaam zélf over de vereiste reisdocumenten
contact op te nemen met jouw ambassade of die van het ontvangende en/
of transitland.

ANVR 2018
Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken.
Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende
grensformaliteiten gelden.
Na boeking ben je zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten,
benodigde aanvullende informatie en om te checken of alles ook
bij vertrek van de reis nog actueel is.

Reisdagen
De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan jouw reis op de eerste
dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met
aankomst om 08.00 uur.

Excursies
Excursies of andere diensten die de reisorganisator in het programma aanbiedt
als onderdeel van de geboekte reis vallen onder haar aansprakelijkheid.
Maar boek je op de bestemming -al dan niet via de reisleiding- een excursie
of andere dienst, dan aanvaardt de reisorganisator in het algemeen geen
aansprakelijkheid.

Wifi
In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming Wifi aanwezig is.
Het is goed je te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos
internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent. Werking
en snelheid van Wifi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.
Zwembaden
In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht
onttrokken aan de baden voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpunten
vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de buurt te blijven
van deze afzuigpunten en roosters (www.thebluecap.com).

Vertrektijd terugreis
Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na
of dit tijdstip nog klopt. Als je alleen vervoer hebt geboekt of in een accommodatie
verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet je de procedure
volgen die in de reispapieren staat. Volg je deze aanwijzingen niet juist op dan
kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening komen.

Vervoers- en bagagevoorwaarden
Naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden
van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij.
Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of kijk op
www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. Op deze pagina zijn per airline naast de
vervoersvoorwaarden tevens de regels en kosten voor hand- en ruimbagage
vermeld.

Rechten van passagiers
EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen naar hun passagiers bij
annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij
moet jou hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen.
Blijft deze in gebreke dan kun je de Inspectie Leefomgeving en Transport
(www.ilent.nl) inschakelen. Bij jouw reisonderneming kun je uitsluitend terecht
op basis van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en hij verwijst je zo nodig
naar de vervoerder. Info: EU-Rechten van Reizigers.

Luchtvaartpassagiers EU – VS
De EU en VS (en mogelijk meerdere landen) hebben een internationale overeenkomst.
Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en reserveringsgegevens
van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De VS-autoriteiten
gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van met name
terrorisme; eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die een
veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen
met andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden
met een specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. Je kunt op verzoek
meer informatie vragen bij de luchtvaartmaatschappij die jouw vlucht uitvoert
of bij jouw boekingskantoor.

Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten
Informeer jouw boekingskantoor hierover vóór reservering en vraag naar de
regels en mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde
voorwaarden óf niet mogelijk is, word je hiervan in kennis gesteld. Jouw
boekingskantoor kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer
waarvoor je wilt reserveren.

Vragen
Check op de dag dat je gaat boeken of een reisonderneming is aangesloten bij
de ANVR (www.anvr.nl). Check dan ook of de reisonderneming is aangesloten
bij SGR (www.sgr.nl ), GGTO (www.stichting-ggto.nl) of hiermee vergelijkbare
zekerheid biedt.
Voor info of vragen over jouw reis kun je terecht bij jouw ANVR-boekingskantoor
of www.anvr.nl. Volg ons op www.facebook.com/anvrnl.

Onze Nieuwsbrief

De nieuwsbrief die u wel wilt ontvangen! Op de hoogte blijven van nieuwtjes, aanbiedingen, wegbrengspecials en ander GoCanada nieuws? Schrijf uzelf dan in voor de GoCanada nieuwsbrief.

Waar kennen we GoCanada toch van?