Zoek een reis door Canada

Algemene voorwaarden

GoCanada werkt met algemene voorwaarden zoals opgesteld door de ANVR.

ANVR VOORWAARDEN
Inleiding
Onderstaande ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de
Consumentenbond, in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,
tot stand gekomen. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.

Als de reiziger een reis boekt van een ANVR-reisorganisator, waarop de
ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze ANVR-Reisvoorwaarden
voor het hele traject: van advisering door de reisagent tot en met de
uitvoering van de pakketreis. Als een ANVR-reisagent zelf op eigen naam reizen
organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in Nederland is
gevestigd, wordt de reisagent voor die reis aangemerkt als reisorganisator.
Op de reserveringsbevestiging wordt aangegeven welke voorwaarden van
toepassing zijn: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden.
Als niet duidelijk wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn
dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Printscreen
Het ‘online’-aanbod van een reisorganisator kan snel wijzigen. Het verdient
daarom aanbeveling dat je bij boeking een print maakt (print screen) van het
scherm waarop het aanbod van de reisorganisator staat, zodat daarover later
geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Aanvullende bedingen
Reisorganisator (en/of reisagent) en reiziger kunnen bedingen overeenkomen
die aanvullend zijn op onderstaande voorwaarden. Deze bedingen moeten
schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. De bedingen kunnen geen
afbreuk doen aan de rechten die de reiziger op grond van de wet en onderstaande
voorwaarden heeft. Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen
beding met onderstaande voorwaarden geldt de voor de reiziger
gunstigste bepaling.

ANVR-REISVOORWAARDEN
Geldend voor boekingen vanaf 1 juli 2018

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de organisator
Artikel 3. Jouw informatie
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de organisator
Artikel 5. Wijzigingen door de organisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
Artikel 8. Jouw rechten
Artikel 9. Als je wilt opzeggen
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Jouw verdere verplichtingen
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleiding
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten
die
de organisator met jou als reiziger sluit.
1.2. Deze organisator kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op
enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen
per bus. De organisator vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.
1.3. Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de
reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren,
tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten
door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger
wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt
geen herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken
voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.
1.4. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en
zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende
feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders
vermeldt.

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator
2.1. De organisator of, namens deze, de doorverkoper heeft je voorafgaand aan
het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie,
alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.
2.2. De organisator kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde
verbinden dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om
aan te tonen dat je dit hebt gedaan.
2.3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie
in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die
door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde
gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld.
Het online-aanbod van een organisator kan snel wijzigen. Als je later
wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking
een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisator
staat.
2.5. Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de
betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten
en visaverplichtingen en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder
verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij,
zodra deze bij de organisator bekend is, aan jou bekend.
De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de
reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Door jou te verstrekken informatie
3.1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over
jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder
geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).
3.2. Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke
en geestelijke toestand,
en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang
kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
3.3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de
organisator of iemand namens
hem jou en je eventuele medereiziger(s) van
(verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator
alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.
3.4. Je kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken
om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de
organisator die aan jou bekend. De organisator is niet verplicht om aan een
dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de
aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de organisator
4.1. Als je het aanbod van de organisator aanvaardt, inclusief
de van toepassing
verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven
Deze voorwaarden gelden voor boekingen vanaf 1 juli 2018.
Heb je vóór 1 juli 2018 geboekt? Dan gelden de ANVR-Consumentenvoorwaarden.
ANVR vanaf juli 2018 2
informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming
van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.
4.2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst
gebonden nadat de organisator de reis heeft bevestigd. Deze
bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe
je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod
van de organisator hebt geaccepteerd.
4.3. De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde
termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het
voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal
deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis:
• 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
• 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
• 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.
Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen
de termijn van art. 4.5.
4.4. Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod,
ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging
daarvan door hem, herroepen. De organisator moet de herroeping zo spoedig
mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de
Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige
bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als
je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping
door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd
wordt door een algemeen erkende
feestdag in welk geval de termijn aanvangt
om middernacht van de laatste feestdag.
4.5. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte
betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen
14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde
reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat
moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de organisator
5.1. De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het
gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke
en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld.
Je kunt deze wijziging niet afwijzen.
5.2. Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze
op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en
begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen
wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden
de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert
dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van
de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de
voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.
5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving
van de wijziging
als in het vorige lid bedoeld,
deel je de organisator niet later dan na 48 uur
na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen
die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je de organisator
onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet
binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen
hebt geaccepteerd.
5.4. De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de
reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven
aan:
• verhoging van de kostprijs van brandstof of;
• verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
• verhoging van belastingen of;
• verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen
reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden
met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of
aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.
De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit
recht op prijsverhoging
ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die
voor de pakketreis van belang zijn.
Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte
administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel
omschreven dalen.
5.5. Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer
dan 8% verhoogt, heb je het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het
recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn
dan ook van toepassing.
5.6. In afwijking van artikel 5.4 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf
de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden
van de organisator en je de reissom ook daadwerkelijk betaald
hebt.
5.7. Als je de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan je geen alternatieve
reis aanbieden of als je deze niet aanvaardt, betaalt de organisator alle
door jou betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen
na beëindiging terug. Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan heb
je in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1. De organisator biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat
geldt ook voor onvermijdbare
en buitengewone omstandigheden waardoor
de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van
de overeenkomst redelijkerwijs
mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate
informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire
bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden
van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden
die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.
6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant,
dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor jouw rekening. Deze
kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de
eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.
6.3. Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van
de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch
aan jou, noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn
eigen schade.
Voor de organisator bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van
menskracht en voor jou bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
6.4. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor je terugkeer
op de afgesproken datum
worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal
drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige
accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden
en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en
personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat
zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere
omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid
organisator
7.1. De organisator zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig
de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de
overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken
kan worden uitgevoerd en je de organisator daarvan onverwijld op de hoogte
hebt gesteld, zorgt de organisator er alsnog voor dat de overeenkomst
overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is
of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van de
organisator kan verlangen.
7.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt
de organisator voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige
kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode
dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen
je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als
de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt de organisator
een passende prijsverlaging aan.
7.3. Je hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze
niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als
het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun je het alternatief
afwijzen als de aangeboden prijsverlaging
ontoereikend is.
7.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering
wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit
het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
• De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
• De aard en klasse van de accommodatie;
• De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
• De samenstelling van het reisgezelschap;
• De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen
van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door de organisator
geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.
7.5. Je mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van
de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:
a. Je de organisator er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig
de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd
en de organisator deze tekortkoming niet binnen een door jou
gestelde redelijke termijn verhelpt, of als de organisator te kennen geeft
dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.
7.6. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van
de reis en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft
verholpen, kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen. Je hebt in voorkomend
geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit
onverminderd je recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze
repatriëring met gelijkwaardig vervoer.
7.7. De aansprakelijkheid van de organisator voor schade die je lijdt is beperkt
tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen
van de organisator. De organisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten
of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.
7.8. De organisator is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting
als die is toe te rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare
en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die
niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.
7.9. Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een
Verordening van de EU van toepassing is, kan de organisator zich beroepen
op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of
Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij
cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld,
mag de organisator de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8 Jouw rechten
8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. Je kunt de organisator verzoeken om jou door een ander te laten vervangen.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden;
en
• Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door
de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de
organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren;
en
• De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten
zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
8.1.2. De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk
tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde
gedeelte
van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten
als gevolg van de vervanging.
8.1.3 Op jouw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en hij voorziet
jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.
8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De organisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke
manier hij de reisbescheiden aan jou ter beschikking stelt.
8.2.2. Als je op het door de organisator meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5
werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld
je dit onverwijld aan de organisator of de doorverkoper.
8.3 Garantie bij financieel onvermogen
8.3.1 Als de organisator wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen
kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van
een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis
reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.3.2. Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in
jouw repatriëring. De garantie
dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare
kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van
eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde
betaalde
reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende
garantiefonds.
8.3.3. De organisator voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij SGR of
bij een ander door de ANVR goedgekeurd garantiefonds. De organisator
maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier
en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 9 Als je wilt opzeggen
9.1. Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe
je dit, dan ben je verplicht om aan de organisator de schade te vergoeden
die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal
eenmaal de reissom.
9.2. Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden
de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd
zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen
en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van
de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:
* Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de
aanbetaling maar niet meer dan 35%;
* Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90%
van de reissom;
* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator
gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en
bijdrage Calamiteitenfonds.
9.3. Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen.
Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de organisator
op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening
gebrachte annuleringskosten.
9.4. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen
waarop verschillende
annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de
specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener.
Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de
reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
9.5. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst
voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of
andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De
organisator berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid
bepaalde.
9.6. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze
accommodatie voorkomt, doet de organisator aan de overblijvende reiziger(
s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor
dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
Voor de hiervoor bedoelde
reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de
gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die de organisator
hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet
accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn
alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
9.7. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de
totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. De organisator
brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.
9.8. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende
werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten
kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag
geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren
na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator
op de eerstvolgende werkdag.
9.9. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke
gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen,
dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de
organisator alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval
geen recht op schadevergoeding.
9.10. Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie
van
het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen
dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. Je kunt
dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als
dat mogelijk is en je dat wilt, omboeken.

Artikel 10 Betaling
10.1. Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de
organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator
kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij
vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb je niet op het
door de organisator vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen
voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim.
10.2. Als je in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem jou
aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je
verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet
betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd.
De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden.
Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige
reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.
10.3. Als je niet tijdig hebt betaald ben je over het verschuldigde bedrag vanaf
de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet je na
aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel
voldoen.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom
tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende
€ 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van 40 Euro. De
reisorganisator
kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

Artikel 11 Jouw verdere verplichtingen
11.1. Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven
aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een
correcte reiziger.
11.2. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede
uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan
worden bemoeilijkt, kan de organisator jou van (voortzetting van) de reis
uitsluiten, als je van de organisator in redelijkheid niet kan vergen dat hij
de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen
voor jouw rekening.
11.3. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel
mogelijk te beperken.
11.4. Je moet je uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de
terugreis van het exacte
tijdstip van vertrek vergewissen.

Artikel 12 Klachten (procedure)
Tijdens de reis
12.1. Onverminderd artikel 7 meld je onverwijld eventuele klachten over de
uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan
worden gezocht. Daarvoor moet jij je – in deze volgorde – melden bij:
1. De betrokken dienstverlener;
2. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. De organisator.
12.2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit
van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige
toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt
de organisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te
laten registreren (klachtrapportage).
12.4. De organisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure,
de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de
klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de
dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld
de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding
(geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.
Na de reis
12.6. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen twee maanden na afloop van de
reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de
reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen.
Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voeg je die daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet je
deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na jouw
kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor
indienen.
12.8. Als je de klacht niet tijdig indient, kan de organisator besluiten deze niet in
behandeling te nemen,
tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De organisator geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een
inhoudelijke reactie.

Artikel 13 Geschillen
13.1. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als jou ter zake
geen genoegdoening wordt verschaft, kun je desgewenst uiterlijk binnen
vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van jouw klacht
bij de organisator het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie
Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie
behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen
in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.2. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder
de voorwaarden die
zijn vastgelegd in het desbetreffende
reglement. De beslissing van de
Geschillencommissie
geschiedt bij wege van een partijen bindend advies.
Voor de behandeling van een geschil ben je een vergoeding verschuldigd.
13.3. Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de
reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
13.4. Als je geen gebruik wilt maken van de in het vorige
lid genoemde bindende
adviesprocedure, heb je het recht om je tot de bevoegde rechter te
wenden.
13.5. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis
van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld,
tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
13.6. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis
te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter
bevoegd is.

Artikel 14 Nakomingsgarantie
14.1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van
de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend
advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan
de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, als het bindend advies
na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit
blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000 per bindend advies.
De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat jij, als je
hierop een beroep doet, jouw vordering op grond van het bindend advies
tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (
cedeert)
gelijktijdig met de honorering van jouw beroep op de nakomingsgarantie.
14.3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie als, voordat het geschil door
de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing
is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
• aan het lid is surseance van betaling verleend; of
• het lid is failliet verklaard; of
• de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere
datum, waarvan
de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn
beëindigd.
14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat jij daarop schriftelijk
een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Begrippen:
Omdat de nieuwe wet andere begrippen kent dan jullie gewend zijn staat hieronder
een uitleg wie of wat we bedoelen als we het hebben over pakketreis,
reisdienst, organisator, doorverkoper, handelaar etc. Deze begrippen gelden altijd,
ongeacht welke specifieke voorwaarden van toepassing zijn:
Handelaar: Iedereen die handelt in reisdiensten en ongeacht of hij optreedt als
organisator, doorverkoper, reisdienstleverancier of handelaar die een Gekoppeld
Reisarrangement (GRA) faciliteert
Organisator: de handelaar die een pakketreis samenstelt en deze rechtstreeks
dan wel via een andere handelaar aanbiedt dan wel de handelaar die anderszins
wordt gezien als verantwoordelijke voor een pakketreis.
Doorverkoper: handelaar, anders dan de organisator, die pakketreizen aanbiedt
die door de organisator zijn samengesteld
Reiziger: iedere persoon anders dan een handelaar die op basis van deze wet een
overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze
wet recht heeft op nakoming
Verkooppunt: ruimte voor detailhandel, verplaatsbaar of niet, of een retailwebsite
of soortgelijk online verkoopplatform, daaronder begrepen retailwebsites of
online verkoopplatforms die als één platform aan reizigers worden aangeboden,
met inbegrip van een telefoondienst
Overmacht: een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid en dus een
situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop
beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen
niet te vermijden waren
Pakketreis: combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten
voor dezelfde reis of vakantie, ingeval:
i) deze diensten worden gecombineerd door één handelaar, eventueel op verzoek
of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst
betreffende alle diensten wordt gesloten; of
ii) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten
met verschillende reisdienstverleners, worden:
1. afgenomen bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee
instemt te betalen;
2. aangeboden, afgenomen of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of
een totaalprijs;
3. aangeprezen of afgenomen onder de term “pakketreis”
of een vergelijkbare
term;
4. gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar
de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten;
of
5. afgenomen van verschillende handelaren via onderling verbonden online
boekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het
e-mailadres van de reiziger worden verstrekt door de handelaar met wie
de eerste overeenkomst wordt gesloten aan een andere handelaar of handelaren
en er met de laatstgenoemde handelaar of handelaren een overeenkomst
wordt gesloten uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking
van de eerste reisdienst;
tenzij één soort reisdienst wordt gecombineerd met één of meer andere
toeristische diensten die:
• geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, niet
als een essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of
anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen;
• pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een reisdienst
is begonnen

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!
Zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl
Goede keus: boeken bij een ANVR-reisonderneming!
De 6 zekerheden van de ANVR maken het verschil:
• Eerlijke voorwaarden
• Jouw geld in goede handen
• Veilig reizen
• Kwaliteit staat voorop
• Verantwoord op reis
• Zekerheid als er toch iets mis gaat.

Meer dan 270 reisorganisaties en 1000 reisbureaus zijn aangesloten bij de
ANVR. Zij hanteren consumentvriendelijke voorwaarden die met de Consumentenbond
zijn afgestemd en hebben een aansprakelijkheidsverzekering.
Reisprofessionals geven je met kennis van zaken advies over actuele reis- en
landeninformatie, grensdocumenten en gezondheidsmaatregelen. Jouw
vakantie of zakenreis wordt tot in de puntjes geregeld. Of het nu gaat om een
complete reis of om losse onderdelen als ticket, verzekering of hotel.
ANVR-reisondernemingen zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR), Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators (GGTO)
of hebben een vergelijkbare garantieregeling. Ook zijn zij aangesloten bij
de Geschillencommissie Reizen en bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen of
bieden een vergelijkbare dekking.
Als je per touringcar vertrekt uit Nederland zetten ANVR-leden alleen vervoerders
in die houder zijn van het Nederlandse ‘Keurmerk Touringcarbedrijf’ of
certificering ISO 9001 met daaraan gekoppeld het ANVR-Veiligheidsdocument.

Reisbureau bemiddelt, reisorganisator voert uit
Een ANVR-reisbureau kan als betrouwbare dienstverlener jou adviseren,
namens jou bemiddelen bij het boeken of in opdracht van jou een reservering
maken. Het reisbureau is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering. Dan gelden
de ANVR-Consumentenvoorwaarden/Boekingsvoorwaarden.
Een ANVR-reisorganisator is de samensteller van jouw reis en óók verantwoordelijk
voor de uitvoering. Rechten en plichten van de reisorganisator én reiziger
staan in de ANVR-Consumentenvoorwaarden/Reisvoorwaarden.

Financiële garantie
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschermt vooruitbetaalde reisgelden
van reizigers die bij een SGR-deelnemer een reis boeken. Alle reis-, verblijfs-
en vervoersovereenkomsten, uitgezonderd losse overeenkomsten van
luchtvervoer, zijn financieel gedekt door SGR conform de garantieregeling SGR
(www.sgr.nl). Een vergelijkbare garantie wordt geboden door Garantiefonds
GGTO (www.stichting-ggto.nl) of een ander door de ANVR als gelijkwaardig
aangemerkt alternatief.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel reizigers financieel
tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden
uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit conform de garantieregeling van de
Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Wanneer een calamiteit dreigt, bepaalt het
Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming
geldt. Wie nog niet op reis is, kan in zo’n geval kosteloos annuleren vanaf 30
dagen voor vertrek (www.calamiteitenfonds.nl). Dit recht heeft de reiziger ook
zolang sprake is van een “uitkeringsvatbare situatie” na een calamiteit.

Geschillencommissie Reizen
Heb je een klacht over de reis en kom je er niet uit met jouw reisorganisator?
Dan kun je terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen
(www.degeschillencommissie.nl) of via het Europees ODR Platform. Zij doet
uitspraken over onenigheden die zijn ontstaan tussen consument en ANVRonderneming.
De uitspraak is bindend.

Een plezierige vakantie met ‘Better Holidays’
Als eerste reisbrancheorganisatie ter wereld heeft de ANVR samen met alle
aangesloten touroperators en reisagenten zich verplicht maatregelen te
nemen op het gebied van vervoer, verblijf en vermaak.
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale
cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft;
samen werken we met het programma ‘Better holidays’ aan vakanties die nù en
in de toekomst zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. Voor jou als
reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.
De ANVR ondersteunt ook de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen
(www.defenceforchildren.nl/ecpat/). Seksueel misbruik van kinderen is
strafbaar in Nederland ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan.
Wij vragen je dan ook alert te zijn en misbruik te melden
(www.meldkindersekstoerisme.nl).

Ook belangrijk om te weten

Verzekerd vakantieplezier
We raden je aan bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten. Dit kan ook door de reisorganisatie als voorwaarde worden gesteld.
Een annuleringsverzekering biedt bijv. uitkomst bij een eventueel gedwongen
afzegging van de reis, maar ook als je door ziekte tijdens de reis vakantiedagen
mist. En biedt jouw ziektekostenverzekering in het land van bestemming
voldoende dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende
verzekering nodig zijn. Je kunt een European Health Insurance Card aanvragen
(www.ehic.nl/) bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Medicijnen
Als je medicijnen meeneemt op reis, dan doe je er verstandig aan deze in de
handbagage te vervoeren. Het kan ook zijn dat je een medische verklaring
nodig hebt, zie voor informatie hierover de website van de Rijksoverheid.
Bewaar kopieën
Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij je hebt en bewaar kopieën van
polissen, creditcards, reispapieren, etc. of maak daar foto’s van. Laat in het buitenland
bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces
verbaal opmaken.

Creditcard en bankpas
Check vóór je op reis gaat of je creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op
jouw bestemming. In veel landen heb je bij creditcardbetalingen je pincode
nodig.

Douane
Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten
om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Ook producten en
souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen)
mogen niet worden ingevoerd.
Zie voor uitgebreide informatie de website van de EU.
Bij entree/vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen boven
€ 10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij
de douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden
genomen.

Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid
Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de reisonderneming algemene
informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Hij gaat dan uit
van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse
reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of
meervoudige nationaliteit is het raadzaam zélf over de vereiste reisdocumenten
contact op te nemen met jouw ambassade of die van het ontvangende en/
of transitland.

ANVR 2018
Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken.
Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende
grensformaliteiten gelden.
Na boeking ben je zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten,
benodigde aanvullende informatie en om te checken of alles ook
bij vertrek van de reis nog actueel is.

Reisdagen
De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan jouw reis op de eerste
dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met
aankomst om 08.00 uur.

Excursies
Excursies of andere diensten die de reisorganisator in het programma aanbiedt
als onderdeel van de geboekte reis vallen onder haar aansprakelijkheid.
Maar boek je op de bestemming -al dan niet via de reisleiding- een excursie
of andere dienst, dan aanvaardt de reisorganisator in het algemeen geen
aansprakelijkheid.

Wifi
In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming Wifi aanwezig is.
Het is goed je te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos
internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent. Werking
en snelheid van Wifi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.
Zwembaden
In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht
onttrokken aan de baden voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpunten
vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de buurt te blijven
van deze afzuigpunten en roosters (www.thebluecap.com).

Vertrektijd terugreis
Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na
of dit tijdstip nog klopt. Als je alleen vervoer hebt geboekt of in een accommodatie
verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet je de procedure
volgen die in de reispapieren staat. Volg je deze aanwijzingen niet juist op dan
kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening komen.

Vervoers- en bagagevoorwaarden
Naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden
van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij.
Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of kijk op
www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. Op deze pagina zijn per airline naast de
vervoersvoorwaarden tevens de regels en kosten voor hand- en ruimbagage
vermeld.

Rechten van passagiers
EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen naar hun passagiers bij
annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij
moet jou hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen.
Blijft deze in gebreke dan kun je de Inspectie Leefomgeving en Transport
(www.ilent.nl) inschakelen. Bij jouw reisonderneming kun je uitsluitend terecht
op basis van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en hij verwijst je zo nodig
naar de vervoerder. Info: EU-Rechten van Reizigers.

Luchtvaartpassagiers EU – VS
De EU en VS (en mogelijk meerdere landen) hebben een internationale overeenkomst.
Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en reserveringsgegevens
van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De VS-autoriteiten
gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van met name
terrorisme; eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die een
veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen
met andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden
met een specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. Je kunt op verzoek
meer informatie vragen bij de luchtvaartmaatschappij die jouw vlucht uitvoert
of bij jouw boekingskantoor.

Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten
Informeer jouw boekingskantoor hierover vóór reservering en vraag naar de
regels en mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde
voorwaarden óf niet mogelijk is, word je hiervan in kennis gesteld. Jouw
boekingskantoor kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer
waarvoor je wilt reserveren.

Vragen
Check op de dag dat je gaat boeken of een reisonderneming is aangesloten bij
de ANVR (www.anvr.nl). Check dan ook of de reisonderneming is aangesloten
bij SGR (www.sgr.nl ), GGTO (www.stichting-ggto.nl) of hiermee vergelijkbare
zekerheid biedt.
Voor info of vragen over jouw reis kun je terecht bij jouw ANVR-boekingskantoor
of www.anvr.nl. Volg ons op www.facebook.com/anvrnl.

Onze Nieuwsbrief

De nieuwsbrief die u wel wilt ontvangen! Op de hoogte blijven van nieuwtjes, aanbiedingen, wegbrengspecials en ander GoCanada nieuws? Schrijf uzelf dan in voor de GoCanada nieuwsbrief.

Waar kennen we GoCanada toch van?