Hello, nice to meet you!

Op zoek naar een helpende hand bij het samenstellen van die bijzondere reis door Canada? Zoek niet verder.
Hallo, hier zijn we; het GoCanada team. Een enthousiast team dat gedreven wordt door passie, kennis en meer dan 20 jaar Canada ervaring.
Samen stellen wij jouw droomreis samen! Een reis op maat die helemaal voldoet aan jouw wensen.

Combineer in Canada!
Wil ik een cruise of een camper? Ga ik met de trein of met een stoere 4x4? Bij GoCanada weten we daar wel raad mee!
We combineren het gewoon. Bij ons kun je voor alles terecht en we helpen je graag met het samenstellen van mooie (combinatie) reizen.
En voor de vroege vogels die in 2025 al weg willen? Vraag nu al een prijsopgave aan en profiteer als eerste van de beschikbare tarieven.
Lees meer over vroegboek 2025.

Cruise top 4 Holland America Line
Dat cruisen rond Canada leuk is wisten we wel… maar welke cruise kies je en welke combinaties kun je maken? Ter inspiratie hebben we een mooie
top vier samengesteld van veel geboekt cruise combinaties die nog beschikbaar zijn voor deze zomer of dit najaar. Lees meer over onze mooie Cruise Top 4.

Onze reizen naar Canada
Met het aanbod op onze website hopen wij je te inspireren. Wij stellen alle reizen samen op basis van jouw wensen.
Laat ons weten wat je wensen zijn en wij gaan graag de uitdaging aan om je verwachtingen te overtreffen.

Zoek een reis door Canada

Algemene Voorwaarden


GoCanada is lid van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nummer: 3856).

Iedere klant dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Daarnaast dienen de bestuurders van een huurauto of -camper in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Let op eventuele beperkende leeftijdsvoorwaarden. De hoofdbestuurder dient tevens in het bezit te zijn van een geldige creditcard. Daarnaast is elke reiziger zelf verantwoordelijk voor een geldig visum of geldige vaccinaties.

Wijzigen van een boeking:
Indien u iets wilt wijzigen aan de reis, dan kan dat kosteloos tenzij er sprake is van een tariefsverhoging door een gewijzigde datum. Binnen 6 weken voor vertrek wordt Euro 25,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus eventuele extra kosten door tariefswijziging.

Betalingsvoorwaarden:
- na ontvangst definitieve bevestiging/factuur: 25% van de reissom eventueel verhoogd met de premie annuleringsverzekering en/of de kosten voor een binnenlandse vlucht en/of eventuele reisonderdelen die een hogere aanbetaling vergen.
- restant betaling: 42 dagen voor vertrek.

Uitzonderingen:
* op die reizen waar een afwijkende aanbetaling vereist is door de leverancier zoals bijvoorbeeld bij diverse cruisemaatschappijen waaronder de Holland America Line en organisaties die campings boeken.
* op die reizen waar afwijkende annuleringsbepalingen gelden zal voor de betreffende reisonderdelen de volledige betaling ten tijde van boeking worden verlangd.
* indien ticketafgifte eerder wordt gewenst of verlangd, zal de aanbetaling bestaan uit de volledige ticketbetaling verhoogd met 25% van het landarrangement.

Reisbescheiden, bestaande uit e-tickets, vouchers voor autohuur, hotels en/of appartementen, overige diensten (zoals excursies of entreebewijzen) en algemene informatie zullen ca. 2 weken voor vertrek digitaal beschikbaar worden gesteld op de persoonlijke boekingspagina van de klant. Op verzoek kunnen de reisbescheiden ook per e-mail worden gestuurd.

Afwijkende annuleringskosten:
* Indien de vliegtickets eerder dan de 42ste kalenderdag voor de vertrekdag afgegeven zijn, wordt 100% van de ticketprijs in rekening gebracht.
* Bij reizen die zijn samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per reisonderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
* Indien in de samengestelde reis diensten worden aangeboden zoals bijvoorbeeld camperhuur, overnachtingen op campings, bezoek aan 'pretparken' of culturele- of sportevenementen, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden.


GOCANADA VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de organisator
Artikel 3. Uw informatie
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de organisator
Artikel 5. Wijzigingen door de organisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
Artikel 8. Uw rechten
Artikel 9. Als u wilt opzeggen
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Uw verdere verplichtingen
Artikel 12. Klachten

Artikel 1 Inleiding
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomstendie GoCanada met u als reiziger sluit.
1.2. Als reiziger hebt u het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van dereisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij GoCanada dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. U hebt
geen herroepingsrecht als u de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.
1.3. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 2 Informatie van GoCanada
2.1.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van GoCanada. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, alsmede een factuur.
2.2. GoCanada draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.3. Staat het aanbod van GoCanada online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod kan snel wijzigen. Als u later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod staat.
2.4. U blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en u dient ook tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2.5. Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij GoCanada bekend is, aan u bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Door u te verstrekken informatie
3.1. U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en uw e-mailadres(sen).
3.2. U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
3.3. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat GoCanada of iemand namens haar u en uw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt GoCanada alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.
3.4. U kunt zowel om medische als om andere redenen GoCanada verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt GoCanada die aan u bekend. GoCanada is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet zij dit wel, dan bent u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door GoCanada
4.1. Als u het aanbod van GoCanada aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u een bevestiging en/of een factuur.
4.2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten bent u pas aan de overeenkomst gebonden nadat GoCanada de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doet u een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat u het aanbod van GoCanada hebt geaccepteerd.
4.3. GoCanada kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. GoCanada stelt u hiervan uiterlijk in kennis: 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
Hebt u al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt GoCanada terug binnen de termijn van art. 4.5.
4.4. Het aanbod van GoCanada is vrijblijvend. Zij kan zo nodig het aanbod, ook nog na uw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door haar, herroepen. GoCanada moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als u het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de
termijn voor herroeping door GoCanada aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.
4.5. In alle gevallen dat u recht hebt op terugbetaling van reeds door u verrichte betalingen, doet GoCanada dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden GoCanada niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn –vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger– op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door GoCanada
5.1. GoCanada heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als zij u op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. U kunt deze wijziging niet afwijzen.
5.2. Als GoCanada zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt zij u daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt u of u de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet GoCanada gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.
5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deelt u GoCanada niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat u hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat u GoCanada onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur uw besluit meedeelt. Als u niet binnen de gestelde termijn uw besluit meedeelt, geldt dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd.
5.4. GoCanada heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:
• verhoging van de kostprijs van brandstof of;
• verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
• verhoging van belastingen of;
• verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.
GoCanada kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat zij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. U hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.
5.5. Als GoCanada binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, hebt u het recht deze verhoging af te wijzen en hebt u het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.
5.6. In afwijking van artikel 5.4 wijzigt GoCanada de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van GoCanada en u de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt.
5.7. Als u de wijzigingen niet aanvaardt en GoCanada kan u geen alternatieve reis aanbieden of als u deze niet aanvaardt, betaalt GoCanada alle door u betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaardt u het aangeboden alternatief wel, dan hebt u in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 6 Hulp en bijstand
6.1. GoCanada biedt hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire
bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.
6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van uw kant, dan komen ook de kosten van GoCanada zelf voor uw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door GoCanada en de eventueel door haar ingeschakelde derden gemaakte kosten.
6.3. Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan u, noch aan de GoCanada zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade. Voor GoCanada bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor u bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
6.4. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor uw terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan hebt u recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij GoCanada minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid GoCanada
7.1. GoCanada zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en u GoCanada daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt GoCanada er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat u dit in redelijkheid niet van GoCanada kan verlangen.
7.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt GoCanada voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat zij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als
de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt GoCanada een passende prijsverlaging aan.
7.3. U hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kunt u het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.
7.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
• De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
• De aard en klasse van de accommodatie;
• De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
• De samenstelling van het reisgezelschap;
• De aan GoCanada bekende en door haar bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door GoCanada geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.
7.5. U mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:
a. U GoCanada er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en GoCanada deze tekortkoming niet binnen een door u gestelde redelijke termijn verhelpt, of als GoCanada te kennen geeft dat zij de tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.
7.6. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de GoCanada deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen. U hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd uw recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.
7.7. De aansprakelijkheid van GoCanada voor schade die u lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van GoCanada. GoCanada kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.
7.8.GoCanada is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan u zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door GoCanada is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.
7.9. Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan GoCanada zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld,
mag GoCanada de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8 Uw rechten
8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. U kunt GoCanada verzoeken om u door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden;
en
• U dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door GoCanada vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat GoCanada benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren;
en
• De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
8.1.2. De aanmelder, u en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover GoCanada voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.
8.1.3 Op uw verzoek maakt GoCnanada deze kosten inzichtelijk en zij voorziet u als u daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.
8.2. Reisbescheiden
8.2.1. GoCanada geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier zij de reisbescheiden aan u ter beschikking stelt.
8.2.2. Als u op het door GoCanada meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meldt u dit onverwijld aan GoCanada of de doorverkoper.
8.3 Garantie bij financieel onvermogen
8.3.1 Als GoCanada wegens financieel onvermogen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.3.2. Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in uw repatriëring. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende

Artikel 9 Als u wilt opzeggen
9.1. U kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doet u dit, dan bent u verplicht om aan GoCanada de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. Tenzij GoCanada afwijkende bepalingen met u overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die GoCanada verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door u geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:
* Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de
aanbetaling;
* Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens GoCanada gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten en verzekeringspremies. Bovenstaande bedragen kunnen hoger uitvallen als de tickets al zijn geprint.
9.3. Als u de reisovereenkomst opzegt, moet u deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt GoCanada op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.
9.4. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt GoCanada mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
9.5. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. GoCanada berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.
9.6. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet GoCanada aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die GoCanada hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de
reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
9.7. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. GoCanada brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.
9.8. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door GoCanada. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door GoCanada. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door GoCanada op de eerstvolgende werkdag.
9.9. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt GoCanada alle door u vooruitbetaalde gelden terug. U hebt in dit geval geen recht op
schadevergoeding.

Artikel 10 Betaling
10.1. U ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van GoCanada wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. GoCanada kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt zij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Hebt u niet op het door GoCanada vermelde tijdstip aan uw financiële verplichtingen voldaan, dan bent u van rechtswege in verzuim.
10.2. Als u in verzuim bent, maant GoCanada, of iemand namens haar u aan tot betaling en stelt u een termijn van 14 dagen om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat als u ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. GoCanada verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet u de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.
10.3. Als u niet tijdig hebt betaald bent u over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet u na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van 40 Euro. GoCanada kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Uw verdere verplichtingen
11.1. U bent verplicht tot naleving van alle door of namens GoCanada gegeven aanwijzingen en u bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. Als u zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan Gocanada u van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als u van GoCanada in redelijkheid niet kan vergen dat zij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.
11.3. U bent verplicht eventuele schade aan uw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
11.4. U moet u uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen.

Artikel 12 Klachten (procedure)
Tijdens de reis
12.1. Onverminderd artikel 7 meldt u onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u u – in deze volgorde – melden bij:
1. De betrokken dienstverlener;
2. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. GoCanada.
12.2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet u dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij GoCanada.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt GoCanada voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
12.4. GoCanada zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 12.5. Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de GoCanada aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of GoCanada daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.
Na de reis
12.6. Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voegt u die daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na uw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij GoCanada indienen.
12.8. Als u de klacht niet tijdig indient, kan GoCanada besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij u redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. GoCanada geeft u uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.


Ook belangrijk om te weten

Verzekerd vakantieplezier
We raden u aan bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan ook door GoCanada als voorwaarde worden gesteld. Een annuleringsverzekering biedt bijv. uitkomst bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als u door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist. En biedt uw ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering nodig zijn. U kunt een European Health Insurance Card aanvragen (www.ehic.nl/) bij uw ziektekostenverzekeraar.

Medicijnen
Als u medicijnen meeneemt op reis, dan doet u er verstandig aan deze in de handbagage te vervoeren. Het kan ook zijn dat u een medische verklaring nodig hebt, zie voor informatie hierover de website van de Rijksoverheid.
Bewaar kopieën
Zorg dat u belangrijke telefoonnummers bij u hebt en bewaar kopieën van polissen, creditcards, reispapieren, etc. of maak daar foto’s van. Laat in het buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces verbaal opmaken.

Creditcard en bankpas
Check vóór u op reis gaat of uw creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op uw bestemming. In veel landen hebt u bij creditcardbetalingen uw pincode nodig. Denk er ook aan om uw bankpas zo in te stellen dat u er op de vakantiebestemming mee kunt betalen.

Douane
Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Ook producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen) mogen niet worden ingevoerd. Zie voor uitgebreide informatie de website van de EU. Bij entree/vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen boven
€ 10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden genomen.

Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid
Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de reisonderneming algemene informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Hij gaat dan uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit is het raadzaam zélf over de vereiste reisdocumenten
contact op te nemen met jouw ambassade of die van het ontvangende en/ of transitland.

Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken.
Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. Na boeking bent u zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten,
benodigde aanvullende informatie en om te checken of alles ook bij vertrek van de reis nog actueel is.

Reisdagen
De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan uw reis op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur.

Excursies
Excursies of andere diensten die GoCanada in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis vallen onder haar aansprakelijkheid. Maar boekt u op de bestemming -al dan niet via de reisleiding- een excursie of andere dienst, dan aanvaardt GoCanada in het algemeen geen aansprakelijkheid.

WiFi
In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming WiFi aanwezig is. Het is goed u te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat u gewend bent. Werking en snelheid van WiFi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.

Zwembaden
In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht onttrokken aan de baden voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpunten vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de buurt te blijven van deze afzuigpunten en roosters (www.thebluecap.com).

Vertrektijd terugreis
Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na of dit tijdstip nog klopt. Als u alleen vervoer hebt geboekt of in een accommodatie verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet u de procedure volgen die in de reispapieren staat. Volgt u deze aanwijzingen niet juist op dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor uw rekening komen.

Vervoers- en bagagevoorwaarden
Naast de GoCanada voorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij. Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen.

Rechten van passagiers
EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen naar hun passagiers bij annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij moet u hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen. Blijft deze in gebreke dan kunt u de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl) inschakelen. Bij GoCanada kunt u uitsluitend terecht op basis van de GoCanada voorwaarden en zij verwijst u zo nodig naar de vervoerder. Info: EU-Rechten van Reizigers.

Luchtvaartpassagiers EU – VS
De EU en VS (en mogelijk meer landen) hebben een internationale overeenkomst. Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en reserveringsgegevens van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De VS-autoriteiten gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van met name terrorisme; eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die een
veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen met andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden met een specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. U kunt op verzoek meer informatie vragen bij de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert of bij uw boekingskantoor.

Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten
Informeer GoCanada hierover vóór reservering en vraag naar de regels en mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden óf niet mogelijk is, wordt u hiervan in kennis gesteld. GoCanada kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer waarvoor u wilt reserveren.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel reizigers financieel tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit conform de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Wanneer een calamiteit dreigt, bepaalt het Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming
geldt. Wie nog niet op reis is, kan in zo’n geval kosteloos annuleren vanaf 30 dagen voor vertrek (www.calamiteitenfonds.nl). Dit recht heeft de reiziger ook zolang sprake is van een “uitkeringsvatbare situatie” na een calamiteit.

Onze Nieuwsbrief

De nieuwsbrief die u wel wilt ontvangen! Op de hoogte blijven van nieuwtjes, aanbiedingen, wegbrengspecials en ander GoCanada nieuws? Schrijf uzelf dan in voor de GoCanada nieuwsbrief.

Waar kennen we GoCanada toch van?